لیست دانشگاه ای علوم پزشکی کشور

نام آدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی آبادان دانشگاه علوم پزشکی آبادان