برگزاری دومین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "رهبری مدیران" به صورت غیرحضوری در سال 1400

برگزاری دومین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "رهبری مدیران" به صورت غیرحضوری در سال 1400

دومین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان " رهبری مدیران" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی) ویژه آموزش و توسعه مدیران برگزار می شود.


کارگاه آموزشی  6 ساعته دوره بهبود مدیریت " رهبری مدیران" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی ) از طریق سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ویژه آموزش و توسعه مدیران در روزدوشنبه مورخ 03/03/1400 برگزار می گردد.

این دوره آموزشی صرفا جهت شرکت مدیرانی خواهد بود که در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت به آدرس hmdb.behdasht.gov.ir  احراز هویت شده و اطلاعات خود را بصورت کامل ثبت نموده و همچنین امکان شرکت کارشناسان و کارشناسان مسئول در آن وجود ندارد.

تاریخ برگزاری آزمون: روز دوشنبه 03/03/1400

توجه : آزمون دارای نمره منفی (هر سه سوال اشتباه یک سوال صحیح حذف) می باشد و همچنین ساعت برگزاری آزمون 10 صبح لغایت10:30صبح (مدت پاسخگویی به سوالات برای هر شخص 13 دقیقه پس از ورود به آزمون می باشد)

 شرکت در آزمون از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه،پرتال آموزش،آزمون های الکترونیکی امکانپذیر می باشد.

دریافت محتوای آموزشی از طریق سامانه تردد پرسنل به آدرس http://service.mubam.ac.ir/ امکانپذیر می باشد.

*** با تشکر- آموزش و توسعه مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم ***


1400/02/29
602