کارگاه 'نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی'

کارگاه 'نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی'


بدینوسیله به اطلاع می رساند، به منظور آشنایی اعضای محترم هیات علمی با فرایند نشر کتاب در انتشارات معتبر بین المللی  کارگاه با عنوان 'نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی' همراه با امکان پرسش و پاسخ برگزار میگردد.

تاریخ: پنج شنبه 17 تیرماه 1400 از ساعت 9 الی 13 (مطابق برنامه پیوست)

آدرس: https://vc1.vums.ac.ir/live


1400/04/09
512