در خصوص برگزاری سی و سومین دوره آزمون عملی صلاحیت بالینی مورخ 1400/05/14

در خصوص برگزاری  سی و سومین دوره آزمون عملی صلاحیت بالینی  مورخ 1400/05/14


قابل توجه دانشجویان مقطع اینترنی

با توجه به برگزاری سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/05/14، افراد متقاضی تا تاریخ 1400/04/12 لیست خود را به نماینده اعلام نمایند.


1400/04/09
786