لیست آدرسهای سازمانی واحد های دانشگاهآدرس معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم:
تاریخ به روز رسانی 99/05/04
بم- بلوار خلیج فارس پردیس خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی
شماره تلفن: 0911-4422-034
شماره نمابر: 9047-4421-034
وب سایت: www.mubam.ac.ir
پست الکترونیک: research@mubam.ac.ir