دانشگاه علوم پزشکی بمفرهنگي و دانشجويي

شرح وظایف مدیر


شرح وظایف:

برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی ، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

 اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

 انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

 انجام امور مربوط به تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاههای دانشجویی.

مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

رت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.

تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

 بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

 استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.

1398/07/07