دانشگاه علوم پزشکی بمفرهنگي و دانشجويي

کارکنان / اعضا


اداره امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل سازمانی

علی عارفی

کارشناس امور رفاهی

44217374 -034

 Aliarefi926@yahoo.com

امیر دهقان

کارشناس امور خوابگاه

44217374 -034

 

علی رسولی

کارشناس امور تغذیه

44217376 -034

 alirasouli@gmail.com

احسان حدیدی

کارشناس واحد بهداشت و محیط

034-44217376

 e.hadidi@yahoo.com

 

1398/07/08