دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

نعیمه پور طاهری
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی
034-4434-1120