دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

علی قطبی نژاد
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (امور اجرایی سلامت)
034-4434-4990